Stadgar


Stadgar för Norrbyns Intresseförening.

 

Norrbyns Intresseförening bildades 1982 och skall utformas och organiseras så att den blir tillgänglig för alla och kan ge varje medlem tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

 

Föreningen skall organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

 

Föreningen skall verka som kontaktmedel och respektera alla.

 

Föreningen skall verka för de i Norrbyn boendes gemensamma intressen.

 

Politik och religiösa intressen får ej bedrivas inom föreningen.

 

        § 1  Medlemskap.

 

Medlemskap i Norrbyns Intresseförening erhålls genom att till styrelsen eller utsett ombud erlägga av årsmöte fastställd avgift. Fullständigt medlemskap i föreningen erhåller endast den som är året runt boende i Norrbyn. Sommarstugeägare inom Norrbyn äger rätt att erhålla ett så kallat stödjande medlemskap, genom att till styrelsen eller utsett ombud erlägga av årsmöte fastställd avgift (se vidare § 7). Stödjande medlem som väljs in i styrelsen får fullständigt medlemskap.

Fullständigt medlemskap för stödmedlemmen upphör efter avslutat styrelseuppdrag (årsmötet 06-03-19).

 

§ 1:5  Hedersmedlemmar. Markägare som upplåter mark till intresseföreningen samt medlemmar som fyllt 80 år utses till hedersmedlemmar och befrias från medlemsavgift. (årsmötet 12-02-26)   

 

        § 2  Uteslutning.

 

Medlem som ej i den ordning föreningens stadgar föreskriver erlagt årsavgift eller som eljest brutit mot dess stadgar, kan av årsmötet uteslutas. Medlem som uteslutits äger rätt att vid nästkommande årsmöte söka återinträde.

 

        § 3  Styrelsen.

 

Norrbyns Intresseförening förvaltas av en styrelse bestående av ordförande och 6 övriga ledamöter samt 3 suppleanter (årsmötet 90 03 24). Ordföranden väljs på 1 år liksom suppleanterna medan styrelsen i övrigt väljs på 2 år med nyval av halva antalet ledamöter varje år.

Max 3 stödmedlemmar får ingå i styrelsen samtidigt(årsmötet 06-03-19). Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant för tiden intill nästföljande ordinarie årsmöte.

Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

                                                                                                                                                                            

         § 4  Styrelsesammanträden.

 

Styrelsen bör sammanträda en gång varje kvartal, i övrigt då ordförande anser det påkallat. Styrelsen är beslutsmässig då ordförande samt minst halva antalet ledamöter är närvarande.

 

        § 5  Representation.

 

Ordförande är föreningens officiella representant och leder styrelsens förhandlingar samt övervakar att dess stadgar efterlevs. Vid ordförandens frånvaro inträder vice ordförande i dennes ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna enligt styrelsens beslut.

Föreningsmedlem får ej utan fullmakt från styrelsen representera föreningen

    § 6  Möten.

 

Norrbyns Intresseförening håller årsmöte i januari eller februari månad, extra möten när så erfordras. Tidpunkt och plats for mötena bestäms av styrelsen. Kallelse till årsmöte skall affischeras senast 10 dagar före mötet.

Årsmötet skall utlysas vid annan än ovan angivna tidpunkt om 2/3 av föreningens medlemmar så önskar.

 

        § 7  Rösträtt.

 

Rösträtt äger medlem som erlagt årsavgift och som uppnått en ålder av 18 år. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Boende i Norrbyn som deltar i mötet, men ej är röstberättigade, har yttranderätt samt förslagsrätt, Medlem med så kallat stödjande medlemskap äger ej rösträtt, men val yttranderätt och förslagsrätt.

 

        § 8  Årsmötesförhandlingar.

 

1.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

2.  Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.

3.  Val av 2 justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet.

4.  Styrelseberättelse (kassarapport, verksamhetsrapport).

5.  Revisorernas berättelse.

6.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

7.  Fastställande av årsavgift för perioden intill nästa årsmöte. 

8. Val av styrelseordförande   

9. Val av styrelseledamöter.

10. Val av styrelsesuppleanter.
11.  Val av revisorer samt revisorsuppleant.
12.  Val av valberedningskommitté.
13.  Övriga frågor.
14.  Mötet avslutas.


        § 9  Revision.

 

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande årsmöte. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december. Räkenskaper, styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, stadgar mm tillhandahålls revisorerna senast 20 dagar före årsmötet.

 

      § 10  Granskning.

 

Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det förflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 7 dagar före årsmötet.

 

        § 11  Beslut.

 

Beslut fattas med acklamation alternativt genom öppen eller sluten votering. Vid votering bestäms utgången genom enkel majoritet utom i frågor som avser förändringar av stadgar eller upplösning av föreningen. Om vid öppen votering uppstår lika röstetal skall det förslag gälla som bifalls av ordförande. Vid val och sluten omröstning skall i händelse lika röstetal lotten avgöra. Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

 

Ändringar av dessa stadgar eller upplösning av Norrbyns Intresseförening får endast beslutas av årsmötet. För godkännande av dylika förslag erfordras beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

 

        § 12  Ekonomiska beslut.

 

Styrelsen äger rätt fatta beslut upp till 5 000 kronor (årsmötet 94 02 26). Vid frågor som rör högre belopp skall allmänt möte (årsmöte eller extramöte) fatta besluten. Ordförande och kassör äger rätt att teckna föreningens firma gentemot ansökt postgirokonto/girokapitalkonto. Ordförande och kassör har attesträtt var för sig.

 

 

        § 13  Upplösning.

 

Vid upplösning av Norrbyns Intresseförening skall beslut angående användning av föreningens eventuella tillgångar, tas så att det kommer Norrbyns befolkning tillgodo.

 

 

 

 

Uppdaterad 2012-03-15 Ulrik Löfgren