Årsmöte

Årsmöte

 

Norrbyns Intresseförening         

 

Söndagen 24/2 2013

Dagordning

1.   Val av mötesordförande och sekreterare för årsmötet

2.   Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

3.   Val av 2st. justeringsmän som tillsammans med mötesordföranden justera protokollet

4.   Styrelseberättelse (kassarapport,verksamhetsrapport)

5.   Revisorernas berättelse

6.   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

7.   Fastställande av årsavgift för perioden intill nästa årsmöte

8.   Val av styrelseordförande

9.   Val av styrelseledamöter

10.    Val av styrelsesuppleanter

11.    Val av revisorer samt revisorsuppleant

12.    Val av valberedningskommitté

13.    Arbetsgrupperna 

14.    Tennisplan

15.    Bestämma datum vårstädning

16.    Övriga frågor

17.    Mötet avslutas