Årsmöte


210314 Protokoll årsmöte Norrbyns intresseförening

§ 1.  Till mötesordförande valdes Ulrik Löfgren och till sekreterare valdes Ingela Eriksson.

§ 2.  Mötet förklarades stadgeenligt utlyst via hemsidan, annons i VK/VF, affischering samt utskick i brevlådor.

§ 3.  Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Carima Johansson och Roland Nordin.

§ 4.  Styrelseberättelse 2020: 

Emma Thompson föredrar kassarapporten. Inkomsterna under 2020 uppgick till 284 074 varav 208 000 tillhör tennisplanen. Utgifterna uppgick till 283 585,62 kr, vilket gav ett positivt resultat + 488,38 kr. Föreningen har under året haft 79 st betalande medlemmar. Vid årsskiftet bestod föreningens likvida medel av 2 699 kr i kontantkassan samt 178 978,03 kr och 15 269,46 kr på respektive konton.

Ulrik Löfgren föredrar verksamhetsberättelsen. Under året 2020 som har präglats av Covid-19-pandemin har föreningens aktiviteter legat på sparlåga. Rekommendationer och restriktioner från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten har medfört att aktiviteter som innebär att folk samlas, ej kunnat anordnas. Vårstädning av gemensamma aktivitetsmöjligheter utomhus har skett. Skötsel av fotbollsplan har skett, nya bollar och en skottmätare har inköpts. En ny anslagstavla har satts upp. Hockeyplanen har spolats och skottats. Välkomstskyltarna in till byn håller på att ses över.

Styrelsen har sammanträtt fyra ggr inklusive en extra träff rörande tennisplanen. Ulrik Löfgren har varit ordförande, Emma Thompson har varit kassör, Ingela Eriksson har varit sekreterare, Peder Eriksson, Lotta Enjebo, Roland Nordin och Carima Johansson har varit ledamöter, Håkan Hellqvist, Lena Edlund och Nils Klockhoff har varit ersättare. Roland Nordin sköter om föreningens hemsida www.norrbyn.se och Barbro Edström sköter lokalbokningarna av Träffpunkten. Ett möte med Umeå kommun har skett rörande önskemålen om en cykelbana mellan Norrbyn och Hörnefors. Vindskyddet uppe på berget vid grillplatsen behöver ses över under 2021. Utomhusaktiviteter kan ske om rådande restriktioner bibehålls, medan inomhusaktiviteter just nu är svårt att planera in.

Årsmötet godkänner styrelseberättelse och kassarapport.

§ 5.  Revisorernas berättelse

Föreningens revisorer Olle Evaldsson och Lena Jonsson har gått igenom räkenskaperna för 2020.    Olle Evaldsson föredrar revisorernas berättelse över 2020.

§ 6.  Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020.

§ 7.  Årsavgiften för perioden till nästa årsmöte beslutas oförändrad till 200 kr/år/hushåll. Avgift för gymmet beslutas oförändrad till 500 kr/person och 900 kr/hushåll och år.

§ 8.  Till styrelsens ordförande valdes Ulrik Löfgren.

§ 9.  Till styrelseledamöter valdes; Carima Johansson (1 år kvar), Peder Eriksson (1 år kvar) Emma Thompson (1 år kvar), Roland Nordin (2 år nyval) Lotta Enjebo (2 år omval), Ingela Eriksson (2 år omval). Föreningens ordförande och kassör har rätt att teckna föreningens firma var för sig.

§ 10. Till styrelsesuppleanter valdes Håkan Hellqvist (1 år omval), Nils Klockhoff (1 år omval) och Caroline Rönnberg Lodin (1 år nyval).

§ 11. Till revisorer valdes Berit Andersson och Lena Jonsson. Till revisorsuppleant valdes  Anna- Lena Söderlind.

§ 12. Till valberedningskommitté valdes Helen Nilsson och Torbjörn Ros.

§ 13. Datum för vårstädningen utomhus beslutas bli 200522 kl 10-12.

§ 14. Motioner

1.       Årsmötet beslutar att styrelsen äger rätt att fatta ekonomiska beslut upp till 10 000 kr. För att fastställa beslutet behövs beslut av ett årsmöte till.

2.       Årsmötet beslutar att föreningens årsmöte kan äga rum under februari och mars. Då detta innebär en stadgeändring behövs ytterligare ett årsmötesbeslut.

3.       Grillplats och boulebana föreslås anläggas i byn. Årsmötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna hos markägare. Årsmötet beslutar att boulebanan får kosta 8 000 kr. Årsmötet beslutar att grillplatsen vid Träffpunkten ska rustas upp samt att fler bord/bänkar ska köpas in och sättas upp på strategiska platser. Årsmötet beslutar att 10 000 kr får spenderas på detta.

§ 15. Övriga frågor

1.       Vindskydd Ängerån – behöver rustas upp och ved behöver läggas dit. Ulrik Löfgren frågar Jocke Edström om ved och Per-Erik Evaldsson skottar bort snön. En bänk till skaffas in.

2.       Tennisplanen – utegrus ska skottas i vår. Kvar också att måla planen. Bokningsapp undersöks. 60 000 kr finns kvar i budgeten, och en ansökan om pengar till målningen ska lämnas in.

3.       Cykelbanan – trafikverket har mottagit synpunkter som inkommit. Möte med Umeå kommun har skett. Carima har gjort en enkät, kontaktat Region Västerbotten och Umeå kommun. Enkäten har besvarats av 475 personer, varav de allra flesta anser att en cykelväg vore bra.

4.       Skidspår – Torbjörn Ros drar vid möjlighet upp ett skidspår som startar bakom ladan hos dem. Spåret är ca 1 mil långt och ganska flackt. Styrelsen får i uppdrag att undersöka om spårdragning kan samordnas med spårdragningen med de andra spåren. Kartan på hemsidan kan kompletteras med det nya skidspårets sträckning.

5.       Festkommitté – hur få till en fungerande sådan i byn? Styrelsen får i uppdrag att undersöka detta. Berättarkvällar om byns historia uppskattat tidigare.

§. 16. Ordförande avslutar årsmötet.

Justeras

 

________________________________                               ________________________________

Carima Johansson                                                                                Roland Nordin

 

_________________________________

Ulrik Löfgren
Årsmöte Norrbyns Intresseförening

Söndag 14 mars 18:00 2021

Plats: Träffpunkten

 

Dagordning

 • 1.    Val av mötesordförande och sekreterare för årsmötet.
 • 2.    Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.
 • 3.    Val av 2 st justeringsmän som tillsammans med mötesordföranden justera protokollet.
 • 4.    Styrelseberättelse (kassarapport, verksamhetsrapport).
 • 5.    Revisorernas berättelse.
 • 6.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 7.    Fastställande av årsavgift för perioden intill nästa årsmöte.    Avgifter 2020
 • 8.    Val av styrelseordförande. (Valberednings förslag se nedan)
 • 9.    Val av styrelseledamöter.
 • 10.  Val av styrelsesuppleanter.
 • 11.  Val av revisorer samt revisorsuppleant.
 • 12.  Val av valberedningskommite’.
 • 13.  Bestämma datum för vårstädning.
 • 14.  Motioner. (se längre ned)
 1. Justering av  § 12  Ekonomiska beslut i stadgarna.
 2. Justering av  §  6  Möten tid för årsmöte i stadgarna.
 3. Anlägga grillplats och boulebana.
 • 15.  Övriga frågor.
 • 16.  Mötet avslutas.

      Inkomna Motioner 2021 

 

1.    Justering av  § 12  Ekonomiska beslut i stadgarna.

Jag föreslår en justering av § 12 Ekonomiska beslut i stadgarna.

Där står att styrelsen äger rätt att fatta beslut upp till 5 000 kr (tagit på årsmötet 1994).

Jag föreslår en höjning till 10 000 kr.

 Roland Nordin

2.    Justering av  §  6  Möten tid för årsmöte i stadgarna.

 Norrbyns Intresseförening håller årsmöte i januari eller februari månad.

 Förslag att ändra till februari eller mars i stadgrana .

 Ulrik Löfgren

3.    Grillplats och Boulebana. 

Jag tycker att vi borde ordna med en grillplats för byn vid Salterikajen, förslagsvis vid badplatsen där det brukar ställas upp bord på sommaren. Skulle också vara trevligt med en fikahörna på själva kajen med vindskydd, bord och bänkar.

En boulebana borde anläggas på skolgården, då den kan användas av både ung som gammal.

Dom här projekten är något som vi bybor kan samlas omkring och genomföra tillsammans. Efter över ett år med Coronapandemin och den isolering den medfört, så ligger det i tiden att umgås utomhus.

Monica Johansson